Működésünkről

Tájékoztató a Hársfa Pszichoműhely szakmai munkájáról és adatkezeléséről

A Hársfa Pszichoműhely egy szakmai együttműködés a HESZ-HÁRS Családorvosi és Pszichológiai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely:1101, Budapest, Szalonka köz 3/A törvényes képviselők: Hegyi Nóra, Hegyi Dorottya ügyvezetők, elektronikus levelezési cím:info@pszichologusa.hu), valamint a vele együttműködésben dolgozó Csík Fabiola, Daxkobler Márta, Kiss Judit és Zupán Orsolya, pszichológusok között. Az adatvédelmi és adatkezelési ügyekért a együttműködésen belül Hegyi Nóra a HESZ-HÁRS Kft. ügyvezetője felel.

Rendelőnkben szakmai team működik, szakembereink gyermekek, illetve felnőttek számára pszichológiai ellátást nyújtanak, valamint pár- és családterápiát tartanak, az igényektől és a szakember javaslatától függően, a szakmai előírásoknak megfelelően. 

A tanácsadás, terápia jellegétől függetlenül az alábbi adatokat kezeljük: születési név, születési hely, születési idő, édesanyja neve, lakóhely, tartózkodási hely (ha van), telefonszáma, e-mail címe, valamint a kezelések tekintetében: paciens neve, igénybe vett szolgáltatás jellege, elvégzett vizsgálatok, vizsgálati eredmények.

Munkánkra érvényes a pszichológusi titoktartás. Pácienseink azonban tudomásul veszik, hogy teamként dolgozunk, egymás között szakmai okokból megosztjuk az információkat (kivéve ha ez szakmai okokból kontraindikált), a titoktartás az egész szakmai teamet kötelezi. A titoktartás alól csak kivételes esetekben, jogszabály alapján mentesül a pszichológus, úgy mint: bűncselekményről kapott információk, különös tekintettel a Gyermekvédelmi törvényben /1997.évi XXXI. tv 17§ (1)/ meghatározott eseteket, minden egyéb esetben csak az érintett hozzájárulása mentesít a titoktartás alól. Harmadik személynek, intézménynek (pl.: iskola, pedagógiai szakszolgálat stb.) információt csak a páciensek hozzájárulásával, és előzetes tájékoztatásával adunk. 

Az adatok kezelésekor illetve tárolásakor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mellett az 1997.évi CLIV illetve XLVII. Egészségügyi Törvények az irányadók. A páciensek adatait bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag a szakmai teamnek van hozzáférése. Az alapvető adatokat belső felületen, a számítógépen, első sorban adminisztratív okokból rögzítjük, melyhez kizárólag a szakmai teamnek van hozzáférése. A terápiás anyagokat papír formában, zárható szekrényben. Az Egészségügyi Törvénynek megfelelően, az egészségügyi dokumentációt 30 évre visszamenőleg kötelesek vagyunk megőrizni, az adatkezelési hozzájárulás visszavonása esetén is.

Az adatkezelés alatt bármikor kérhető, hogy az érintettnek a rá vonatkozó és róla kezelt személyes adatokról tájékoztatást adjanak, kérje azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, vagy az adatok elektronikus formában történő kiadását, illetve az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.

Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható, ebben az esetben személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az adatok kezelése jogszabályi rendelkezése alapján történik. Mivel az egészségügyi tevékenységről szóló törvény alapján az adatokat 30 évig kötelesek vagyunk megőrizni, azokat kimondottan a törvény által nevesített célokra kötelesek vagyunk a hozzájárulás megvonását követően is megőrizni.

Minden adat, amely az egészségügyi állapotra vonatkozik különleges adat, ez csak írásbeli hozzájárulással kezelhető. Az ilyen adatot a hozzájárulás visszavonása után haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha jogszabály lehetővé teszi a megőrzés, kezelését. Az egészségügyi tevékenységről szóló törvény alatt engedéllyel működő orvosok, pszichológusok részére a jogszabály megadja a különleges adatok kezelésének lehetőségét közegészségügyi érdekből, így kimondottan közegészségügyi célokból a Hársfa Pszichoműhely jogosult és köteles ezeket az adatokat megőrizni a hozzájárulás megvonása esetén is.

A Hársfa Pszichoműhely intézkedéseivel szemben Ön bármikor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz, valamint, ha az Adatkezelő az Ön tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre, adatkezelés korlátozására vagy az adatok elektronikus formában történő kiadására történő kérelmét elutasítja 30 napon belül bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Az adatok kezeléséről illetve az azzal kapcsolatos jogokról bővebben az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban olvashat rendelőkben, illetve honlapunkon (pszichologusa.hu).

Az adatok feldolgozását a Hársfa Pszichoműhely maga végzi, adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatokat harmadik személyek részére csak hozzájárulást követően adjuk ki. Adott terápiák, tanácsadások tekintetében harmadik személy bevonása szükségessé válhat, ebben az esetben a harmadik személy szakértő bevonása csakis hozzájárulás alapján történik.

Ha szakmai okokból a kezelés megkívánja, írásbeli beleegyezés esetén, hang- és/vagy képfelvétel készül a család- és párterápiáról, tanácsadásról, terápiáról, amely kezelése szintén bizalmasan történik

Egyes esetekben az ellátás feltétele a párhuzamos orvosi/pszichiáteri vizsgálat, kontroll. Ha szakmai szempontból szükséges, a páciens hozzájárulásával és tájékoztatásával a pszichológus felveszi a kapcsolatot a kezelőorvossal. 

Írásbeli pszichológusi véleményt abban az esetben állítunk ki, ha ilyen irányú igényét a jelentkezéskor jelzi. Tekintettel munkánk terápiás jellegére, peres ügyekben nem áll módunkban véleményt kiállítani. Az ilyen esetek az igazságügyi pszichológus szakértő hatáskörébe tartoznak. 

Az óradíjat a kliensek alkalmanként fizetik. A lemondás feltétele: A pár-és  családterápiás ülés  előtt minimum 72 órával ,az egyéni terápiás ülés előtt minimum 24 órával van lehetőség díjmentesen lemondani az alkalmat, ezektől rövidebb időn belül történő, vagy elmaradt lemondás esetén az alkalom megtartottnak számít és ki kell fizetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy egészségpénztári szerződéssel nem minden munkatársunk rendelkezik, amennyiben ezt igénybe kívánják venni, kérjük előre jelezzék.

Gyermekek esetében, amennyiben a szülők együtt élnek, és csak az egyikük jelenik meg az első konzultáción, vélelmezzük, hogy a másik is egyetért a terápiával. A gyermekét külön nevelő, de a felügyeleti jogot közösen gyakorló szülők esetében azonban a jelenlévő szülő nyilatkozik arról, hogy a jelen nem lévő is hozzájárul az ellátáshoz.

Aktuálisan zajló vagy kilátásban lévő válás, illetve gyermek elhelyezési per során a szülőknek szülőkonzultációra vagy krízis intervencióra van lehetősége. A gyermekekkel való közvetlen foglalkozás ilyen helyzetben ellenjavallt, ezért nem tudjuk vállalni. 

A gyermek időben történő, biztonságos érkezéséért és távozásáért minden esetben a gondviselő felelős, abban az esetben is, ha a gyermeket nem kíséri el. Fertőző betegség esetén az ellátást nem tudjuk vállalni, ilyen esetben kérjük, időben mondja le az alkalmat. 

Aláírásommal igazolom, hogy a rendelő működéséről és adatkezeléséről megfelelő tájékoztatást kaptam, az abban foglaltakkal egyetértek, az adatkezeléshez hozzájárulok.

Tudomásul vettem, hogy a Hársfa Pszichoműhely tanácsadó és terápiás tevékenységének ellátásához, valamint az egészségügyi tevékenységről szóló jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében az egészségügyiállapotomra/ gyermekem egészségügyi állapotára vonatkozóan különleges adatot kezel, ezen adatok kezeléséhez 

hozzájárulok /nem járulok hozzá.

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás megtagadása esetén a szolgáltatást nem tudom igénybe venni. 

Ahhoz, hogy  a tanácsadásról vagy terápiáról hang- és/vagy képfelvétel készüljön (megfelelő rész aláhúzandó).

hozzájárulok/ nem járulok hozzá.

Budapest, 20

..………………………………… ……………………………………

aláírás aláírás